Chuẩn đầu ra của 7 khoa bao gồm 34 chuẩn đầu ra trong đó trình độ trung cấp 20 trình độ cao đẳng 14:
quý vị vui lòng xem tại đây