Chương trình đào tạo năm 2021 gồm 05 khoa với 19 chương trình; trong đó có 03 trung cấp, 16 cao đẳng

Quý vị vui lòng xem tại đây

Chương trình đào tạo năm 2020 của 07 khoa với tổng 38 chương trình; trong đó 22 trung cấp, 16 cao đẳng.
Quý vị vui lòng xem tại đây

Chương trình đào tạo năm 2019 gồm 07 khoa với 39 chương trình đào tạo trong đó trung cấp 23 cao đẳng 16
Quý vị vui lòng xem tại đây