I. Giới thiệu chung

Sau sáp nhập các Trường chuyên nghiệp trong tỉnh Lào Cai, Phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV) có 17 viên chức. Đến tháng 10/2020 có 03 viên chức nghỉ chế độ hưu trí, một số viên chức được điều chuyển thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phòng Công tác HSSV có 10 viên chức (theo Quyết định số 1014/QĐ-CĐLC ngày 24/9/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai), trong đó có 05 nữ, 05 nam.

Cơ cấu tổ chức gồm 01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng (01 Phó trưởng phòng đang biệt phái thực hiện công tác chuyên môn tạo Khoa Nông lâm - Xây dựng). Về chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 03 viên chức, Đại học 04 viên chức, Cao đẳng 02 viên chức.

Chuyên mục phụ