I. Giới thiệu chung

          Phòng Tổ chức - Hành chính gồm 31 người, trong đó có 14 nữ, 17 nam; Cơ cấu tổ chức gồm 01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng (1 Phó trưởng phòng đang biệt phái về khoa Kinh tế - Du lịch); Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 01 người, Đại học 12 người, Trung cấp 02 người, trình độ khác 16 người.

1.1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thủy – Thạc sỹ Toán; điện thoại liên hệ: 0839.114.666; Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

1.2 Các Phó trưởng phòng:

+ Đỗ Viết Quang – ĐH Quản trị kinh doanh; điện thoại liên hệ: 0912041837

+ Trần Viết Ngọc – ĐH Sư phạm Thể dục thể thao; điện thoại liên hệ: 0964363666

+ Sần Thị Hồng Vân – ĐH Văn hóa; điện thoại liên hệ: 0979655575

II. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng; hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức, cán bộ:

- Trình Hiệu trưởng Đề án kiện toàn Nhà trường và các đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc. Thực hiện các thủ tục thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập các phòng, khoa, các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức của trường khi được phê duyệt;

- Trình Đảng ủy, Ban Giám hiệu quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; hằng năm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn và theo quy định của cấp trên;

- Lập, trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ và đào tạo bồi dưỡng khác;

- Xây dựng kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật. Tham mưu thực hiện thủ tục, quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, thôi việc, đánh giá viên chức;

- Chịu trách nhiệm thực hiện chế độ tiền lương, thưởng và các chế độ chính sách liên quan đến viên chức, như chế độ phụ cấp, chế độ thôi việc, chế độ thu hút, hỗ trợ đào tạo…;

- Trình Hiệu trưởng quản lý biên chế, viên chức theo quy định hiện hành;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng tư vấn liên quan đến việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ của trường;

- Tham mưu thực hiện công tác rà soát, bảo vệ chính trị nội bộ; kê khai, minh bạch tài sản;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, thực hiện, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng vị trí việc làm cho cán bộ giảng viên toàn trường. 

b) Công tác thi đua, khen thưởng: Chủ trì tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy định, chương trình công tác thi đua, khen thưởng. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch thi đua, tổ chức đánh giá kết quả thi đua đảm bảo công bằng, khách quan, hiệu quả; 

- Xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Kịp thời đề xuất nhà trường khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đột xuất đối với các đơn vị lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng. Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường;

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thi đua, khen thưởng của nhà trường, các đơn vị và cá nhân. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác thi đua khen thưởng theo yêu cầu của cấp trên;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

c) Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định, kế hoạch về thực hiện thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ;

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu tổ chức các cuộc họp giao ban lãnh đạo cơ quan; dự thảo nghị quyết, kết luận, biên bản các phiên họp;

- Tổng hợp và dự thảo các loại báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm của nhà trường;

- Chủ trì tổ chức các sự kiện lớn của nhà trường, như Khai giảng năm học, kỷ niệm thành lập trường, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam;

- Thực hiện và quản lý hành chính thủ tục đi công tác, giảng dạy của viên chức;

- Tiếp nhận các loại văn bản đến, thông tin điện thoại, bản fax; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường xử lý theo quy định;

- Phát hành văn bản đi của cơ quan, chịu trách nhiệm về thể thức của văn bản do Nhà trường ban hành;

- Quản lý và sử dụng các loại dấu, máy photo, điện thoại văn thư, máy fax, máy scan… đúng mục đích và quy định;

- Quản lý, sử dụng xe ô tô công vụ đúng mục đích và quy định;

- Tổ chức công tác bảo vệ trật tự, trị an, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ; theo dõi tạm trú, tạm vắng của viên chức;

- Phối hợp tổ chức và quản lý khu ký túc xá học sinh, sinh viên, khu tập thể cán bộ, giảng viên và khu nhà ăn tập thể của nhà trường;

- Quản lý điều hành bộ phận phục vụ thực hiện công tác vệ sinh, đảm bảo điện, nước cho hoạt động của cơ quan. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các hội nghị, hội thảo; phối hợp thực hiện nhiệm vụ lễ tân, tiếp khách cơ quan;

- Chuẩn bị điều kiện ăn nghỉ và sinh hoạt cho giáo viên các trường liên kết trong thời gian lên công tác và giảng dạy tại trường;

- Tổ chức thực hiện trồng, chăm sóc cây xanh cảnh quan và tổ chức lao động vệ sinh công cộng đảm bảo “xanh - sạch - đẹp” trong trường.

d) Công tác quản trị

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính – Thiết bị đề xuất quy hoạch, tham mưu kế hoạch xây dựng cơ bản phục vụ hoạt động của toàn trường tại các trụ sở.

- Đề xuất việc quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cơ sở vật chất, nhà làm việc, phòng học, phòng họp, nhà khách, hội trường, nhà ăn, ký túc xá và các công trình khác. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động của nhà trường;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trường; kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản của các đơn vị, cá nhân trong trường;

- Quản lý phần diện tích đất đai đã được cấp theo quy hoạch và các hạng mục công trình đã được xây dựng của nhà trường;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thiết bị và các đơn vị liên quan định kỳ kiểm kê, xác nhận, đánh giá số lượng, chất lượng tài sản, trang thiết bị; khấu hao, thanh lý tài sản, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Phòng được Nhà trường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.