Hội đồng trường Trường Cao đẳng Lào Cai được thành lập tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  1. a) Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;
  2. b) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;
  3. c) Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật;
  4. d) Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng;

đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

Hội đồng Trường Cao đẳng Lào Cai có 15 thành viên, gồm các ông (bà) có tên sau: