Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn được thành lập theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND  ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh Lào Cai trên cơ sở nâng cấp Đội Nghệ thuật Thực nghiệm thuộc trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Lào Cai. Trực thuộc trường Cao đẳng Lào Cai.

Trung tâm có chức năng: Tổ chức thực hành thực nghiệm cho học sinh, sinh viên khối ngành Nghệ thuật; Sưu tầm, giữ gìn, khai thác và nâng cao giá trị nghệ thuật biểu diễn của các dân tộc; Phổ biến, truyền bá múa dân gian các dân tộc, âm nhạc cho các đội văn nghệ cơ sở. Xây dựng và biểu diễn thực nghiệm hoàn thiện các chương trình, tiết mục thực nghiệm; Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu nghệ thuật. Tổ chức các hoạt động biểu diễn các chương trình phục vụ nhân dân và các hoạt động du lịch; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa cho cán bộ văn hóa cơ sở; liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu khoa học, không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các tiết mục, chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp.  

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn

Tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định số 4842/QĐ – UBND ngày 30/12/2016 Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn. 

Theo quyết định số 560/QĐ-UBND v/v chuyển giao Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn về trực thuộc trường Cao đẳng Lào Cai trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Sưu tầm, giữ gìn, khai thác và nâng cao các giá trị nghệ thuật biểu diễn của các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số Lào Cai. Phổ biến, truyền bá múa dân gian các dân tộc, âm nhạc dân tộc cho các đội văn nghệ cơ sở.

- Xây dựng và biểu diễn thực nghiệm hoàn thiện các chương trình, tiết mục thực nghiệm. Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu nghệ thuật.

- Tổ chức các hoạt động biểu diễn các chương trình, tiết mục đã được thực nghiệm phục vụ nhân dân và phục vụ các hoạt động du lịch; tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa nghệ thuật của các dân tộc Lào Cai với các địa phương khác trong nước và quốc tế trên cơ sở tự cân đối tài chính.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa cho cán bộ văn hóa cơ sở; liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động triển lãm, biểu diễn thực nghiệm, thực tập biểu diễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên học nghệ thuật, gắn học tập với thực hành; Tham gia thể hiện các tác phẩm do giáo viên, học sinh sáng tác hoặc những tác phẩm của đội ngũ văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh sáng tác.

- Nghiên cứu khoa học, không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các tiết mục,

chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất của

Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai giao.

Bộ máy gồm:

* Ban giám đốc: 02 người (01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc)

Giám đốc: Đào Đức Hạnh – 0975770466

Phó Giám đốc: Bùi Quang Vinh - 0982975929

* Các phòng trực thuộc:

+ Phòng Thực nghiệm và Biểu diễn: Trưởng phòng Lý Tự Đức - 0982290178

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp: Trưởng phòng Nguyễn Như Quỳnh - 0382241234

* Biên chế

- Biên chế hiện có: gồm 20 cán bộ, diễn viên, nhân viên.

- Trình độ:

+ Trình độ chuyên môn: Th.sỹ: 01; Đại học: 17, Cao đẳng: 01; Khác: 01

+ Trình độ chính trị: Cao cấp: 01; TC: 02

* Trụ sở làm việc

Trung tâm Trưng bày ngoài trời. Địa chỉ: Đường 1/5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai