Căn cứ Kế hoạch số 147- KH/TWĐTN-TNTH  ngày 06 tháng 3 năm 2019 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 201. BCH Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi cụ thi cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên. Tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

- Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019).

 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐIỀU LỆ CỦA HỘI THI

1. Đối tượng dự thi:

- Các đoàn viên thanh niên là sinh viên đang học tại các lớp hệ cao đẳng trường cao đẳng Lào Cai (Có danh sách kèm theo).

2. Thời gian tổ chức Hội thi

- Từ ngày 25/3/2019 đến 20/4/2019 (Có lịch cụ thể kèm theo)

3. Điều lệ

- Các chi đoàn, ĐVTN nghiên cứu trên Website của Nhà trường, địa chỉ: Cdlaocai.edu.vn.

- BCH Đoàn trường sẽ phổ biến điều lệ trong buổi tập trung các chi đoàn

 

III. HÌNH THỨC THI

Thi tập trung tại phòng học tin học của Nhà trường. ĐVTN sẽ tham gia Hội thi qua trình tự như sau:

  1. Đăng ký tài khoản của Hội thi

- Mỗi ĐVTN sử dụng 01 địa chỉ E – Mail để đăng ký tham gia Hội thi (Nếu chưa có địa chỉ E- Mail, ĐVTN tự tìm hiểu để đăng ký được ít nhất 01 địa chỉ E- Mail/ĐVTN)

- BCH Đoàn trường sẽ hướng dẫn đăng ký tài khoản của hội thi vào buổi tập trung ĐVTN (Theo lịch đính kèm)

2. Tham gia thi:

- BCH Đoàn trường sẽ hướng dẫn cách làm bài vào buổi tập trung ĐVTN (Theo lịch đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Lập kế hoạch tổ chức thi cho các chi đoàn.

- Bố trí Đoàn viên hướng dẫn cách tham gia Hội thi

- Kiểm tra, giám sát, điểm danh sĩ số ĐVTN của các chi đoàn.

2. Các chi đoàn

- Đôn đốc, nhắc nhở ĐTN thuộc chi đoàn mình tham gia dự thi theo đầy đủ, đúng kế hoạc.

3. Các phòng ban có liên quan

Đề nghị Khoa Khoa học cơ bản – Pháp lý – hành chính; Trung tâm Ngoại ngữ  - Tin học bố trícán bộ Công nghệ thông tin chuẩn bị cơ sở vật chất, hỗ trợ BCH Đoàn trường trong quá trình tổ chức thi (Phòng máy, hệ thống mạng, máy chiếu) để phục vụ  Hội thi.

- Đề nghị các khoa, phòng, trung tâm có liên quan tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia cuộc thi.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019, đề nghị các đồng chí UVBCH Đoàn trường, Bí thư các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch./.

 

Nơi nhận:                  

-    Đảng ủy, BGH; (B/c)                             

-    Khoa KHCB, Trung tâm Tin học ngoại ngữ; (P/h)

-    Các chi đoàn;(t/h)

-    Lưu VP Đoàn.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Huy